Saopštenja i konferencije

SBB

Skrivene namire na radnoj sidnici

 SBB

   Danas je u svojim prostorijama Savez bačkih Bunjevaca održo konferenciju za novinare na kojoj je bilo riči o konsituisanju novog saziva Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, te toku prve radne sidnice koja je uslidila oma posli konstitutivne, a na kojoj je došlo do osporavanja pojedini mandata.

   Na početku konferencije istaknuto je kako trud u izbornoj kampanji nije bio uzaludan, te da se ono što je SBB proklamovo tokom kampanje, ali i posli izbora obistinilo, te da je bunjevačka zajednica na putu potpunog ozdravljenja. Kako je tom prilikom istako Mirko Bajić, pridsidnik SBB, ova stranka, ko politička partija nacionalne manjine, ponašala se u skladu s jednim od principa u kampanji, a koji se odnosi na to da Nacionalnim savitom ne mogu upravljati političke partije.

   U svom daljem izlaganju, Bajić je, ko nosilac liste koja je pridložila kandidata za pridsidnika Savita, istako zadovoljstvo u pripoznavanju načina upravljanja Savita od strane mr Suzane Kujundžić Ostojić i njezinom prihvatanju kandidature. Tokom sidnice, pored pridsidnika Savita izabran je pridsidnik Izvršnog odbora, ko i njegovi članovi. Iako je prvobitno za pridsidnika IO tribo bit biran Nikola Babić, uz obrazloženje da je on najstariji član Savita, prvi pridsidnik, te čovik s najviše iskustva i doprinosa u dosadašnjem radu Savita, dva dana prija konstituisanja Savita Babić je odbio pridlog. U takim okolnostima prihvaćena je odgovornost od strane liste koja je dobila najveće povirenje glasača, te je za pridsidnika IO izabran Mirko Bajić, a članovi Odbora su Mirjana Savanov, Kata Kuntić, Tihomir Vrbanović i Branko Pokornić.

Ovaka struktura Izvršnog odbora jasno daje do znanja da je rič o stručnom tilu, koje nije formirano na osnovu broja mandata, već stručnosti, naglašava Bajić, te dodaje da je tokom radne sidnice postojala namira opstrukcije jednog dila članova koji su osporavali dio mandata članova Savita.

Osporavanjem mandata traženo je da se radna sidnica odloži, dok se ne priispita valjanost mandata. Mandati se dodiljuju na osnovu izbora, a posli izbora je postojo rok od 48 sati za eventualno osporavanje. Nikaka primedba nije bila upućena. Posli tog Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donosi rišenja i uvirenja o dodiljenom mandatu. Na ta rišenja nikakog postupka žalbe il prigovora nije bilo, što znači da ni na koji način ni jedan mandat nije osporen u procesu koji je zakonski  dozvoljen, objašnjava Bajić.

Činjenicu da je traženo da se odloži radna sidnica, a ne konstitutivna, Bajić objašnjava na sledeći način

Odlaganje radne sidnice značilo bi da danas Bunjevci još uvik ne bi imali konstituisan Nacionalni savit u formi rukovođenja, a po Zakonu je rok 20 dana od dana konstituisanja za donošenje izmina Statuta, odnosno da se Statut usaglasi sa novim Zakonom o nacionalnim savitima. Nacionalni savit koji ne uskladi svoje akte briše se iz registra, što znači da je namira bila da se Nacionalni savit uruši- zaključuje Bajić, te postavlja pitanje zašto nije traženo odlaganje konstitutivne sidnice.

   Naime, Veljko Vojnić, takođe član Savita, dovodio je u pitanje opravdanost mandata, tvrdeći kako je Bajić u sukobu interesa zbog funkcija koje obavlja u NIU „Bunjevački informativni centar” ko direktor i u Gradu ko zaminik pridsidnika Skupštine, te da je novoizabrana pridsidnica takođe u sukobu interesa, ko urednica „Bunjevački novina”, te najavio da će zatražiti mišljenje od Agencije za borbu protiv korupcije.

   Na konferenciji Bajić je izjavio da će podnet ostavku na funkciju direktora „BIC-a”, a da će Suzana Kujundžić Ostojić zamrznuti svoj radni status na mistu urednice „Bunjevački novina” ukoliko se zaposli u Bunjevačkom nacionalnom savitu.

S.N. 

 

 

Konferencija za novinare

Ostali doslidni principima

IMG 2086 

   U ponediljak, 10.novembra, u prostorijama Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, nosioci prve dvi liste, koje su učestvovale na izborima za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, održali su konferenciju za novinare.

Kako je tom prilikom kazano, postignut je dogovor izmed lista „Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić” i „Bunjevci – mr Suzana Kujundžić Ostojić” u pogledu zajedničkog nastupa u radu budućeg saziva Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, što je pridočeno i dokumentom koji je potpisan od strane Mirka Bajića i mr Suzane Kujundžić Ostojić, nosilaca lista. Načelni dogovor postignut je s još dvi liste, a to su „Bunjevačka narodna lista – Branko Pokornić” i „I Bunjevci su građani Srbije – Mirjana Savanov”. Svim listama poslat je dokument u kome su navedeni principi rada i u kom su postavljeni strateški ciljevi.

Na početku konferencije javnosti se obratila mr Suzana Kujundžić Ostojić koja je tom prilikom kazala kako je u divanima koji su vođeni posli izbora najviše dodirni tačaka, u smislu zadataka koji pridstoje u budućem periodu, bilo upravo s listom br.1, te da će politika kojom će se voditi biti autohtona politika bunjevačkog naroda.

Osnovni princip kojim se tokom i posli izbora vodila lista „Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić” bio je da Nacionalni savit ne može biti pridstavničko tilo ni jedne političke stranke, u smislu vladavine i podile funkcija na bazi politički stavova. S tim u vezi, njevo opridiljenje jeste da na najvažnijim funkcijama u Savitu triba da budu oni ljudi koji su, bez obzira na kojoj listi se nalaze, u prithodnom periodu pokazali svojim radom da mogu obavljat određene poslove.

S. N.

 

Posli sprovedeni izbora za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, utvrđujemo osnovne principe organizacije, funkcionisanja i realizacije strateški ciljeva u radu novog saziva Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine.

Nacionalni savit je stručno i profesionalno organizovan, sa profesionalnom funkcijom pridsidnika i učešćom potpridsidnika na volonterskoj osnovi. Struktura potrebni izvršilaca na profesionalnom angažovanju u Savetu utvrdiće se u skladu s potribama u realizaciji poslova iz nadležnosti Savita.

Izvršni odbor se imenuje iz redova izabrani članova Savita u skladu sa Zakonom, na osnovu stručnosti i kompetencije za upravljanje poslovima u oblastima koje su u nadležnosti Savita,  vodeći računa o pridhodnom iskustvu u radu, neovisno od broja mandata koji su dobile pojedine liste na izborima. Svaki član IO ima direktnu odgovornost i zaduženja za organizaciju i praćenje rada za određenu oblast u okviru nadležnosti Savita.

U strukturi  Savita organizuju se odbori u oblasti:  obrazovanja, kulture, informisanja i jezika, kako je utvrđeno Zakonom i Statutom. Sastav odbora pridlagaće sve liste koje su ostvarile mandate u Savitu, rukovodeći se istim načelom stručnosti i kompetencije u oblasti za koju je Odbor nadležan. Konačan pridlog za izbor sastava odbora Nacionalnom savitu  podnosi Izvršni odbor.

Strateški ciljevi u budućem radu Nacionalnog savita su:

Podizanje svisti o značaju i potribi postojanja Nacionalnog savita ko pridstavničkog tila Bunjevaca.

Uspostavljanje odnosa prema organima vlasti Republike Srbije, ko naše matične države, u pogledu  položaja i ostvarivanju prava ko autohtone nacionalne manjine u Republici Srbiji.

Uspostavljanje odnosa prema organima vlasti na lokalnom nivou, prije svega u gradovima Subotica i Sombor, te prema organima vlasti AP Vojvodine, u cilju realizacije potriba bunjevačke nacionalne manjine,  srazmerno brojčanoj pripadnosti u sredinama u kojima Bunjevci žive, ko  i okvirnim pravima u odnosu na druge nacionalne manjine.

Uspostavljanje saradnje s pripadnicima bunjevačke nacionalne manjine u dijaspori.

Saradnja i ostvarivanje partnerski odnosa s Nacionalnim savitima drugi nacionalni manjina.

U oblasti obrazovanja:

Dalji razvoj prava u oblasti obrazovanja, povećavanje broja učenika koji izučavaju svoj bunjevački maternji jezik. Nastavak  rada na oblikovanju i  izradi potrebni udžbenika i  prateći sadržaja u nastavi, pod  okriljem državni institucija. Aktivnosti koje obezbeđuju konstantnu edukaciju nastavnog kadra. Razvoj prateći nastavni i vannastavni aktivnosti u radu sa učenicima. Uspostavljanje komunikacije i saradnje s pridškolskim i sridnjoškulskim ustanovama.Obezbeđivanje  dodatni pridavača koji bi predavali u škulama di se med zaposlenima ne može obezbedit predavač u sklopu redovnog procesa nastave.

 

U oblasti kulture:

Rad na definisanju i zaštiti nematerijalnog kulturnog nasliđa Bunjevaca. Uspostavljanje sistematskog i organizovanog praćenja rada bunjevački udruženja u oblasti kulture i pomoć u radu udruženja. Utvrđivanje aktivnosti od posebnog značaja i sinhronizacija aktivnosti udruženja. Stimulacija rada udruženja putem projektni aktivnosti udruženja na bazi konkursa, vodeći računa da u odlučivanju ne mogu učestvovati direktno zainteresovani učesnici.

Sprovođenje aktivnosti i postupaka prema organima Skupštine AP Vojvodine, u cilju osnivanja  „Zavoda za kulturu Bunjevaca u Vojvodini“.

U oblasti informisanja:

Primena novog zakona o informisanju u okviru prava informisanja na jezicima manjina u cilju očuvanja stečenih prava na polju pisani i elektronski oblika informisanja. Očuvanje statusa NIU „Bunjevački informativni centar“ ko medijske ustanove pod osnivačkim pravima Nacionalnog savita i usaglašavanje osnivačkog akta i Statuta NIU „BIC“ saglasno interesima nacionalne zajednice i pravima i obavezama koje proističu iz Zakona. Razvoj novi oblika na planu informisanja na bunjevačkom jeziku i uspostavljanje saradnje sa drugim ustanovama iz oblasti informisanja.

U oblasti jezika:

Sprovođenje potribni aktivnosti i završetak rada na standardizaciji bunjevačkog jezika. Pomoć ustanovama  i udruženjima  u radu na pospešivanju izdavačke delatnosti na bunjevačkom jeziku. Dalje aktivnosti na polju istorijskog i naučno – istraživačkog rada  u cilju potvrđivanja autohtonosti bunjevačke nacionalne zajednice i bunjevačkog jezika ko maternjeg jezika, uz saradnju sa stručno kompetentnim ustanovama i udruženjima u okviru bunjevačke nacionalne zajednice.

Posli konstituisanja Nacionalnog savita i formiranja Odbora, biće pridloženi i usvojeni detaljni planovi rada u sve četri oblasti na bazi navedeni strateški ciljeva.

Kako bi se gori navedeni ciljevi mogli realno ostvarit Nacionalni savit biće konstituisan na način kako je navedeno u ovom dokumentu, a za pridsidnika Nacionalnog savita biće izabrana mr Suzana Kujundžić  Ostojić.

Nacionalni savit posli konstituisanja ima obavezu da na prvoj narednoj sidnici, u roku koji definiše Zakon, donese novi Statut i Poslovnik o radu.

Oma po donošenju Statuta formiraće se Odbori Nacionalnog saveta. Inicijalne predloge za sastav Odbora, kako je već navedeno, daće pridstavnici svih lista u sastavu Savita, rukovodeći se načelom stručnosti i kompetencije uz konsultaciju sa pridsidnicima Odbora, a pridlog koji će Nacionalnom savitu biti dat na usvajanje, utvrdiće Izvršni odbor.

Ovaj dokument, u nepromenjenoj formi, biće ponuđen na  prihvatanje svim članovima Savita sa drugi lista.

U ime izabrani članova Savita sa liste br 1:                                      Mirko Bajić

                                                                                    _____________________________

U ime izabrani članova Savita sa liste br 2:                        mr Suzana Kujundžić Ostojić

                                                                                    _____________________________

Subotica, 10. Novembar 2014.

 

IMG 2112

 

 

 

 

SBB

Poverenje birača listi br. 1

 IMG 5341

   Prva tri kandidata s liste „Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić” održali su danas konferenciju za novinare, povodom završeni izbora za nacionalne savite. Tom prilikom oni su izneli preliminarne rezultate kojima raspolažu, a koji se odnose na izbor članova za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine.

Na teritoriji Subotice bilo je otvoreno ukupno 69 birački mista, a izbori su protekli u miru, bez problema i primedbi, te su očekivanja da ponavljanja izbora neće biti.

   Kako je tom prilikom kazo nosilac liste br. 1. Mirko Bajić, po rezultatima kojima raspolaže ova lista, najveći broj birača koji su izašli na izbore glasalo je za listu „Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić”. Prema njevim podacima izlaznost na izbore bila je 37% što se bunjevačke zajednice tiče, što je oko 3.200 birača upisani u Poseban birački spisak bunjevačke nacionalne manjine. Izlaznost u Subotici bila je oko 34%.
Od ukupnog broja glasova, 925 (u Subotici 561 glas) iđe listi br. 1. Na drugom mistu nalazi se lista br. 2. „Bunjevci – mr Suzana Kujundžić Ostojić” s priko 600 glasova (u Subotici 551 glas), a na trećem mistu lista br. 9. „Bunjevačka stranka – Srđan Evetović” s oko 430 glasova (u Subotici 429 glasova). Lista br. 8. „UG „Bunjevačko kolo” Sombor – Aleksandar Bošnjak” dobilo je 320 glasova (u Subotici 6 glasova), lista br. 3. „Bunjevačka narodna lista – Branko Pokornić” 255 glasova, dok je 239 glasova otišlo listi br. 4. „Bunjevačka matica  - Marko Marjanušić”. Lista br. 5. „I Bunjevci su građani Srbije – Mirjana Savanov” dobila je poverenje 223 birača, a lista br. 6. „Bunjevački kulturni centar – Bunjevački glas za sve nas – prof. dr Etela Jerinkić” 133 glasa. Na poslidnjem mistu po broju glasova nalazi se lista br. 7. „Bunjevačka liga – Branko Tot” sa 75 glasova.

IMG 5345   Na osnovu preliminarni rezultata izbora za nacionalne savite, nosilac liste br. 1. saopštio je i broj mandata koji će najverovatnije dobiti liste na osnovu osvojeni glasova, kad se oni priračunaju po Dontovom sistemu.

„Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić” – 6 mandata

„Bunjevci – mr Suzana Kujundžić Ostojić” – 4 mandata

„Bunjevačka stranka – Srđan Evetović” – 3 mandata

„UG „Bunjevačko kolo” Sombor – Aleksandar Bošnjak” – 2 mandata

„Bunjevačka narodna lista – Branko Pokornić” – 1 mandat

„Bunjevačka matica – Marko Marjanušić” – 1 mandat

„I Bunjevci su građani Srbije – Mirjana Savanov” – 1 mandat

„Bunjevački kulturni centar – Bunjevački glas za sve nas – prof. dr Etela Jerinkić” – 1 mandat

„Bunjevačka liga – Branko Tot” – bez mandata

   Što se podataka tiče oni su još uvik preliminarni, a konačni rezultati koje triba da objavi Republička izborna komisija znaće se do četvrtka. Kako je saopšteno, pomeranja u broju mandata su moguća. Po objavljivanju konačni rezultata izbora uslidiće i konstituisanje novog saziva Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine. Tim povodom nosilac liste, koja je na izborima zadobila najveće poverenje birača, Mirko Bajić  istako je kako kandidati ove liste u nov Savit ulaze s ciljom da se oformi stručan i profesionalan BNS, da takav Savit ima timove koji će moći ozbiljno da vode poslove obrazovanja, informisanja, kulture i službene upotribe jezika i pisma. Tom prilikom Bajić je pozvo sve učesnike na izborima za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, koji su ozbiljni i odgovorni, da se zajedno udruže u stvaranju BNS koji će biti kompetentan, stručan i odgovoran, te izrazio nadu da će Savit konačno bit stabilan.

S. N.

 

 
Još članaka...