Saopštenja i konferencije

IZBORI 2014.

Lista broj 6. - Bunjevački kulturni centar - Bunjevački glas za sve nas - prof. dr Etela Jerinkić

 Etela Jerinkic BKC Subotica

Mi, sa liste broj 6. Bunjevačkog kulturnog centra koja u nazivu ima slogan BUNJEVAČKI GLAS ZA SVE NAS zalažemo se za to da:

1) Bunjevci  SLOBODNO i SAMOSTALNO odlučuju o svim pitanjima od značaja za opstanak i budućnost Bunjevaca,

2) za zaštitu PRAVA i INTERESA Bunjevaca tako da i oni budu ravnopravni sa drugima, jer se pokazalo da ostvarujemo manji kvantum Ustavom i zakonom zagarantovanih prava i mogućnosti,

3) za SAMOPOŠTOVANJE i DOSTOJANSTVO Bunjevaca koji će ponosno prihvatiti svoje poreklo i tradiciju svojih predaka, dida i majki, jer je skoro vek zatiranja i negiranja bunjevačkog identiteta doveo do toga da se drastično smanjio broj Bunjevaca po popisima stanovništva, da se teško odlučujemo za društveni angažman u javnosti,

4) za AKTIVNU ulogu i učešće u svim društvenim sferama  i SARADNJU sa svima koji mogu biti od pomoći u reševanju naših životnih problema (pitanja).

5) BORIĆEMO SE za egzistenciju Bunjevaca tako što ćemo omogućiti Bunjevcima više radnih mesta, da rade i stvaraju jer su Bunjevci stvaralački narod, što dokazuju njihovi običaji ( Dužijanca, dove, kraljice, prela, materice, oci...). Ti običaji i tradicija su nas održali, kao i stvaralačke i slobodarske ideje koje krase Bunjevce na ovim prostorima od pamtiveka.

U oblasti obrazovanja zalažemo se da se u  nastavne planove i programe školskih predmeta istorije, muzičkog vaspitanja i likovne umetnosti unesu sadržaji koje izražavaju posebnost bunjevačke nacionalne manjine, a posebno kod predmeta istorija, nastavne jedinice o autohtonom poreklu Bunjevaca na ovim prostorima, jer je istina o poreklu i korenima jedno od osnovnih ljudskih prava zagarantovano međunarodnim konvencijama.

    Za učenike  koji pohađaju nastavu „Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture“ predviđamo stipendije prema uspehu i socijalnom statusu.

   Organizovaćemo ekskurzije i izlete u mesta od značaja za materijalnu i nematerijalnu baštinu Bunjevaca, upoznavanje sa životom i radom na salašima, u saglasju sa prirodom ili kako se to danas kaže održivim razvojem.

   U oblasti kulture ćemo raditi na negovanju običaja i tradicije jer su oni najzaslužniji što su se Bunjevci uprkos nedaćama, asimilatorskim težnjama i drugim neprilikama ipak održali.

Običaji su se od najdavnijih vremena malo promenili, još se sadi perunika oko salaša, a u pradavna vremena je to činjeno u slavu Boga Peruna.

   Da bi se kulturno nasleđe i tradicija Bunjevaca očuvala  neophodno je srazmerno zapošljavanje Bunjevaca u ustanovama kulture. U bibliotekama koje imaju fond knjiga na bunjevačkom jeziku, u muzejima gde postoje bunjevačka kulturna dobra osnivanje organizacionih jedinica u kojima bi Bunjevci brinuli o svom kulturnom blagu. Takođe,  u istorijskim arhivima gde ima bunjevačke arhivske građe planiramo zapošljavanje Bunjevaca koji bi omogućili da istorija postane naučna disciplina, a ne mit ili legenda i da se o istoriji Bunjevaca, njihovim kretanjima i seobama  od najdavnijih vremena, iz Panonske nizije kao njihove otadžbine,  dokumentovano govori, a ne kao do sada samo o poslednjoj seobi od pre  tri veka, a da je ostalo obavijeno velom tajni.

   Zalažemo se za razvoj kulturnog turizma, starih i umetničkih zanata što bi takođe stvorilo prostor za radno angažovanje mnogih Bunjevaca, jer je stopa nezaposlenosti u bunjevačkom korpusu viša od prosečne u RS.

   Naravno, zalažemo se i za osnivanje Zavoda za kulturu Bunjevaca koji bi finansirala Skupština APV baš kao što je slučaj i sa ostalim nacionalnim manjinama.

  U oblasti informisanja ćemo povećati dostupnost informacija od značaja za bunjevačku zajednicu i to ne samo u bunjevačkim glasilima, već i ostalima, u štampanim  i elektronskim medijima, jer informacija danas znači moć, prednost za onoga ko je poseduje.

Pravovremena informacija je od presudnog značaja u tržišnoj kompeticiji koja je sveprisutna.

Na taj način se omogućava opstanak Bunjevaca u današnjoj sveopštoj konkurentskoj borbi.

Zbog toga predviđamo razvoj informatičkih sekcija i angažovanje najuspešnijih saradnika u bunjevačkim i ostalim glasilima.

   U oblasti službene upotrebe jezika i pisma, zalažemo se za standardizaciju bunjevačkog jezika jer se bunjevački jezik upotrebljavao u Subotici vekovima. Statut Grada Subotice iz 1745. godine pisan je bunjevačkim jezikom što je dokaz da je pogodan za  službenu upotrebu baš kao i drugi manjinski jezici. Jezik je osnovni element kulture i bez njega je nezamislivo unapređenje bunjevačke kulture i obrazovanja.

    Za jedinstven i kvalitetan nacionalni savet,  lista  6 !!

 

Lista kandidata

 

 

Izbori 2014.

Bunjevačka narodna lista – Branko Pokornić

 IMG 5364

   Pod rednim brojom 3, 26.oktobra će se na izborima za članove Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, nać Bunjevačka narodna lista, čiji je nosilac Branko Pokornić. Pridlagač liste je Bunjevački kulturni centar “Bajmok” iz Bajmoka, lista broji 11 kandidata, od koji je 6 žena, a najmlađi kandidat ima 25 godina.

   Program Bunjevačke narodne liste sadrži nikoliko ključni ciljeva, za koje će se kandidati ove liste u budućem sazivu Bunjevačkog nacionalnog savita zalagat. Strateški cilj se odnosi na pažnju koja će bit usmirena na Bunjevce koji žive u seoskim sredinama. Kako je kazo nosilac liste, Branko Pokornić, lista je prid sebe metnila zahtiv jedinstva i saradnje s ostalim članovima budućeg saziva BNS. U oblasti kulture akcenat je na formiranju kalendara manifestacija i podizanju njevog kvaliteta, formiranje Zavoda za kulturu Bunjevaca, te zaštiti kulturnog nasliđa Bunjevaca.

   Što se obrazovanja tiče, kandidati sa Bunjevačke narodne liste će se zalagat za unapriđivanje bunjevačkog govora sa elementima nacionalne kulture, posebno od 5. do 8. razreda, te za dalji rad na udžbenicima na bunjevačkom jeziku. Po programu ove liste rad BNS i ostali institucija bi tribo bit javan, a Bunjevci ravnopravno zastupljeni u svim institucijama lokalne samouprave.

S. N.

Lista kandidata

 

 

Izbori

I Bunjevci su građani Srbije – Mirjana Savanov

IMG 6282 

   P eta lista koju je Republička izborna komisija proglasila za izbore članova Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine odnosi se na listu I Bunjevci su građani Srbije, čiji je nosilac Mirjana Savanov. Pridlagač liste je Bunjevački kulturni centar „Tavankut”, a listu podržava Udruženje za očuvanje bunjevačke kulture i tradicije takođe iz Tavankuta. Lista broji 19 kandidata, od koji je 11 žena. Najmlađi član ima 22 godine, a prosik godina je 40.

   Lista je javnosti prdstavljena u petak, 12. septembra. Tom prilikom nosilac liste Mirjana Savanov, istakla je kako je jedan od prioritetni zadataka liste pitanje obrazovanja i njegovog uvođenja za dicu pridškulskog uzrasta i sridnje škule, organizovanje niza edukativni sadržaja, te nastavak rada na udžbenicima.

   Velibor Mačković je kazo kako je osnivanje Zavoda za kulturu Bunjevaca prioritet u oblasti kulture, dok je Stevan Rajnović divanio o informisanju. Tom prilikom on je kazo da dešavanja iz bunjevačke zajednice moraje bit zastupljene i u drugim medijima, pored bunjevački. Izmed ostalog, lista je prid sebe metnila i zadatak transparetnog rada budućeg saziva Bunjevačkog nacioanlnog savita u svim oblastima za koje je zadužen.

S. N.

 

Lista kandidata

 

PROGRAM RADA

Predstojeći izbori za bunjevački Nacionalni savet su od velikog značaja za unapređivanja rada bunjevačke zajednice u sve četiri oblasti koje su u nadležnosti nacionalnog saveta, a to su obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma. Od osnivanja prvog bunjevačkog Nacionalnog saveta do danas bilo je uključeno mnogo ljudi koji su želeli da unaprede jednu od ove četiri oblasti. Međutim, u periodu od jedanaest godina koliko postoji naš nacionalni savet , pokazalo se koji su to ljudi i timovi koji mogu svojim radom i zalaganjem da daju veliki doprinos u svakoj od ove četiri oblasti. Činjenica je i polako shvatamo da ne može svako svašta raditi, već treba za određene delatnosti angažovati ljude koji će dati maksimalan doprinos u afirmisanju i napredovanju bunjevačke zajednice za određenu oblast. Ako se u narednom periodu budemo dobro kadrovski organizovali, rad nacionalnog saveta biće u stalnom usponu i doprineće uspešnoj afirmaciji bunjevačke zajednice na svim poljima.

Za budući saziv nacionalnog saveta veoma je bitno da nema uplitanja politike i političkih lidera i personalne afirmacije. Važno je da radimo i delujemo profesionalno i stručno i tako će kvalitet doći do izražaja u svakoj oblasti. Kvalitet u radu nacionalnog saveta doprineće uspešnoj afirmaciji Bunjevaca u svim društvenim segmentima. Na taj način će se kod Bunjevaca učvršćivati nacionalna svest i podiće se nivo nacionalnog izjašnjavanja. To je put da nam se pridruže i mladi, obrazovani i uticajni ljudi iz bunjevačke zajednice koji će biti spremni iznosit svoje stavove i svoje nacionalno poreklo, a na korist bunjevačke zajednice. Jačanje solidarnosti i međusobnog uvažavanja i razvijanje pozitivnog dijaloga kako među pojedincima tako i među instituacijama i na taj način ćemo motivisati mlade da se angažuju u bunjevačkoj zajednici.

Za bunjevačku zajednicu je velikog značaja uspostavljanje dijaloga sa katoličkom crkvom.

Moramo biti spremni da svako od nas svojom strukom odgovori na izazove u svim oblastima i na taj način ćemo obezbediti da Bunjevci budu ravnopravno tretirani kao svi građani Republike Srbije.

Moramo sarađivati sa svim nacionalnim zajednicama sa kojima živimo na ovim prostorima uz međusobno uvažavanje.

Zadaci za koje će se zalagati naša lista u novom sazivu BNS-a su:

 

U obrazovanju:

 - angažovanje profesionalnog lica zaduženog za oblast obrazovanja u BNS-u;

 - rešavanje statusa izbornog predmeta maternjeg jezika u nastavi;

 - uvođenje aktivnosti kojima će se realizovati bunjevački govor kultura i tradicija u predškolskim ustanovama;

 - uvođenje aktivnosti ili sekcija u srednjim školama kojima će se nastaviti dalje negovanje i proučavanje bunjevačkog govora, kulture i tradicije;

 - obezbeđivanje udžbenika od 3. do 8 razreda osnovne škole za izborni predmet „Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture“;

 - organizovanje dečjih pozorišnih predstava na bunjevačkom;

 - dalja edukacija predavača bunjevačkog govora organizovanjem akreditovanih seminara;

 - definisanje i objavljivanje akreditovanog seminara u Katalogu seminara za osnovnu školu u nadležnosti BNS–a u saradnji sa stručnim društvima;

 - dalja saradnja sa svim relevantinim obrazovnim institucijama od lokalnog  do državnog nivoa;

 - dalje organizovanje istraživanja bunjevačkog govora i običaja na terenu u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Novom sadu i Balkanološkim institutom u Beogradu;

 - razvijanje i negovanje saradnje sa Pedagoškim fakultetom u Somboru;

 - uključivanje srednjoškolaca u istraživački rad bunjevačkog kulturnog nasleđa;

 - organizovanje dečjih manifestacija;

 - podsticanje talentovane dece, razvijanje stvaralaštva i kreativnosti;

 - saradnja sa svim bunjevačkim institucijama u cilju unapređivanja obrazovanja;

 - uključivanje dece u kulturne manifestacije bunjevačke zajednice;

 U kulturi:

 - formiranje Zavoda za kulturu Bunjevaca;

 - vraćanje „Dužijance“ kao bunjevačkog običaja i brenda Grada Subotice pod okrilje bunjevačke zajednice;

 - podsticanje i edukacija mladih u oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva;

 - određivanje prioritetnih programa, projekata i strateških zadataka koji su od nacionalnog značaja za bunjevačku zajednicu;

 - unapređivanje kulturnog stvaralaštva Bunjevaca, rada bunjevačkih kulturnih institucija i izdavaštva u oblasti kulture;

 - afirmacija muzičkog i kulturno-umetničkog stvaralaštva Bunjevaca;

 - transparentnost, otvorenost i dostupnost kulturnih sadržaja bunjevačkoj zajednici i zainteresovanim sugrađanima;

 - dalje podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva i očuvanje bunjevačkog kulturnog i istorijskog nasleđa;

 - stvaranje mogućnosti za usklađen i ravnomeran kulturni razvoj bunjevačke zajednice;

 - organizovanje istraživanja i sprovođenje zaštite i korišćenja kulturnih dobara koja su od posebnog značaja za Bunjevce;

 - predstavljanje bunjevačkog kulturnog nasleđa podsticanjem kulturne saradnje u Republici Srbiji i inostranstvu;

 - organizovanje naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;

 - obavezno uvođenje planiranje potreba kadrova u kulturi, njihove edukacije i profesionalno usavršavanje u bunjevačkim institucijama;

 - izrada kalendara bunjevačkih kulturnih dešavanja i donošenje kriterijuma po kojima će se vrednovati projekti bunjevačkih udruženja;

U informisanju:

 - dalje negovanje i korišćenje svega pozitnog što je do sada urađeno na polju informisanja i istovremeno otklanjanje postojećih nedostataka;

 - uvođenje putem interneta radio emisija na bunjevačkom u trajanju 24 sata (pilot emisija) i obezbeđivanje kompletnog informisanja bunjevačke zajednice;

 - uzimajući novi zakon o informisanju trudićemo se da očuvamo stečena prava u oblasti informisanja na bunjevačkom.;

 - praćenje novih zakona i savremenih trendova informisanja nacionalnih manjina, a sve najbolje primenjivati u informisanju bunjevačke zajednice;

 - zalaganje za transparentnost rada BNS–a putem objavljivanja izvoda iz zapisnika sa sednica na zvaničnom sajtu Bunjevaca;

 - obezbeđivanje praćenja digitalnih časova bunjevačkog na bunjevačkom sajtu;

 - edukovanje mladih u oblasti informisanja.

Službena upotreba jezika i pisma:

 - dalja realizacija aktivnosti koje će doprineti standardizaciji bunjevačkog govora;

 - saradnja sa relevantim institucijama koje će pomoći našoj zajednici za unapređivanja bunjevačkog govora u bunjevački jezik.

Namera naše liste je da uđemo u budući saziv BNS–a sa što više stručnih, vrednih i odgovornih ljudi koji su spremni preuzeti na sebe odgovorne zadatke i uraditi ih kvalitetno. Tako ćemo otkloniti opasnost da neko zaustavi Bunjevce na putu uspeha koji će biti na korist društva bunjevačke zajednice, i svih onih koji budu sarađivali sa nama.

Cilj našeg programa je  da postignemo da u budućem sazivu BNS–a nema političkih nadmetanja i delovanja koji će ugroziti opstanak nacionalnog saveta Bunjevaca.

 Moramo raditi profesionalno i odgovorno u skladu sa zakonom, a na korist bunjevačke zajednice.

 

 Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

 
Još članaka...