Grb Srbija

Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina
Varoš Subatica
VAROŠKA UPRAVA
Broj: IV-00-013-68/2022
Dana: 6.9.2022. godine
24000 Subatica
Trg slobode 1
Tel. (024) 626-959
MUD/BČ

 

Na osnovu člana 29., 31., 32., 33. i 35. stav 1., 2., 5. i 6. Zakona o nacionalnim savitima nacionalni manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 20/14 - Odluka US, 55/14 i 47/18), Odluki o raspisivanju izbora za članove nacionalni savita nacionalni manjina („Službeni glasnik RS“, br. 100/22), Rišenja o privrimenom zaklјučenju obaškog biračkog spiska nacionalne manjine broj 208-00-02/2022-01/01 od 3. septembra 2022. godine, Uputstva za sprovođenje neposridni izbora za članove nacionalni savita nacionalni manjina („Službeni glasnik RS“, br. 100/22), člana 3. Zakona o izboru narodni poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 14/22), člana 3., 5. i 7. Pravilnika o načinu vođenja obaškog biračkog spiska nacionalne manjine („Službeni glasnik RS“, br. 61/18) i člana 33. Odluke o Varoškoj upravi Varoši Subatice („Službeni list Varoši Subatice“, broj 18/2017-pričišćen tekst, 30/2017 i 5/2020) Načelnik Varoške uprave Varoši Subatice donosi slideće

 

O B A V I Š T E NJ E

 

građanima s teritorije Varoši Subatice da je dana 5. septembra 2022. godine Ministar za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije dono Odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalni savita nacionalni manjina koji će se održat dana 13. novembra 2022. godine.

Shodno Rišenju o privrimenom zaklјučenju obaškog biračkog spiska nacionalne manjine od 3. septembra 2022. godine na neposridnim izborima za članove nacionalni savita nacionalni manjina bira se:

           

 • 15 članova Nacionalnog savita albanske nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita aškalijske nacionalne manjine;
 • 35 članova Nacionalnog savita bošnjačke nacionalne manjine;
 • 19 članova Nacionalnog savita bugarske nacionalne manjine;
 • 19 članova Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine;
 • 23 člana Nacionalnog savita vlaške nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita grčke nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita egipatske nacionalne manjine;
 • 35 članova Nacionalnog savita mađarske nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita nemačke nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita polјske nacionalne manjine;
 • 35 članova Nacionalnog savita romske nacionalne manjine;
 • 23 člana Nacionalnog savita rumunske nacionalne manjine;
 • 19 članova Nacionalnog savita rusinske nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita ruske nacionalne manjine;
 • 29 članova Nacionalnog savita slovačke nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita slovenačke nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita ukrajinske nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita češke nacionalne manjine.

 

Na izborima putom elektorske skupštine za članove nacionalni savita nacionalni manjina bira se:

– 15 članova Nacionalnog savita goranske nacionalne manjine;

– 23 člana Nacionalnog savita makedonske nacionalne manjine;

– 23 člana Nacionalnog savita crnogorske nacionalne manjine;

– 29 članova Nacionalnog savita hrvatske nacionalne manjine.

           

Nakon privrimenog zaklјučenja obaškog biračkog spiska upis i promine u istom (brisanje, izmine, dopune el ispravke) za pripadnike nacionalni manjina nastavlјa se 4. septembra 2022. godine.

U skladu s članom 47. stav 3. Zakona o nacionalnim savitima nacionalni manjina i članom 3. stav 1. Pravilnika o načinu vođenja obaškog biračkog spiska nacionalne manjine, upis u obaški birački spisak vrši se isklјučivo na lični zahtiv pripadnika nacionalne manjine, koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi opštinskoj, odnosno varoškoj upravi prema mistu pribivališta, odnosno mistu boravišta za interno raselјena lica.

Lica koja će steć punolitstvo zaklјučno sa 13. novembrom 2022. godine, a nisu   upisana u obaški birački spisak nacionalni manjina, mogu ostvarit svoje izborno pravo ukoliko do 28. oktobra 2022. godine, tj.  do zaklјučenja obaškog biračkog spiska nacionalni manjina izvrše upis u dio jedinstvenog biračkog spiska za Varoš Subaticu.

U skladu sa članom 5. stav 1. Pravilnika brisanje iz obaškog biračkog spiska vrši se po službenoj dužnosti el na osnovu zahtiva za brisanje koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi opštinskoj, odnosno varoškoj upravi prema mistu pribivališta podnosioca zahtiva, odnosno mistu boravišta za interno raselјena lica.

U skladu s članom 7. navedenog Pravilnika pravo na uvid u obaški birački spisak ima svaki pripadnik nacionalne manjine u cilјu provire lični podataka upisani u obaški birački spisak po mistu pribivališta, odnosno boravišta za interno raselјena lica u skladu sa zakonom koji uređiva zaštitu podataka o ličnosti.

Uvid u obaški birački spisak u skladu sa zakonom koji uređiva zaštitu podataka o ličnosti mož se izvršit i elektronskim putom na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije unošenjom podataka o Jedinstvenom matičnom broju građana.

Ovlašćeni pridstavnici nosilaca potvrđeni izborni lista imaje pravo uvida u obaški birački spisak, ko i uvida u službenu dokumentaciju na osnovu koje organ nadližan za vođenje obaškog biračkog spiska vrši upis, brisanje, izmine, dopune el ispravke biračkog spiska, u skladu sa zakonom.

Varoška uprava Varoši Subatice, ko nadližan organ za ažuriranje dila obaškog biračkog spiska nacionalne manjine, vrši upis birača koji nisu upisani u obaški birački spisak, ko i prominu podataka u istom, sve do njegovog zaklјučenja, odnosno do 28. oktobra 2022. godine u 24:00 sati.

Od zaklјučenja obaški birački spiskova nacionalni manjina pa do 72 sati prije dana održavanja izbora tj. 9. novembra 2022. godine u 24:00 sati, upis birača koji nisu upisani u birački spisak i promine u istom vrši ministarstvo nadližno za vođenje biračkog spiska. Nakon zaklјučenja obaškog biračkog spiska Varoške uprave Varoši Subatice zahtive za upis promina u isti, s prilozima, dostavlјa elektronskim putom nadližnom Ministarstvu brez odlaganja.

Uvid u dio obaškog biračkog spiska nacionalni manjina ko i upis, brisanje, izmine, dopune i ispravke možete izvršit svakog radnog dana u Službi za opštu upravu i zajedničke poslove u okviru Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove Varoške uprave Varoši Subatice – objekat Varoške kuće, Trg Slobode broj 1, II sprat, soba 215 u periodu od 07:00 do 15:00 sati i subotom od 09:00 do 12:00 sati, ko i u Misnim kancelarijama prema slidećem radnom vrimenu isti i to:

 

MISNA KANCELARIJA PALIĆ za naselјena mista Palić, Šuplјak, Hajdukovo i Kraljov brig u prostorijama Misne kancelarije Palić, svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati.

 

MISNA KANCELARIJA BAJMAK za naselјena mista Bajmak i Mišićovo: u prostorijama Misne kancelarije Bajmak, utorkom, sridom i petkom od 7:00 do 15:00 sati.

 

MISNA KANCELARIJA ČANTAVIR za naselјena mista Čantavir, Višnjovac i Bačko Dušanovo: u prostorijama Misne kancelarije Čantavir, ponedilјkom, sridom i petkom od 7:00 do 15:00 sati.

 

MISNA KANCELARIJA TAVANKUT za naselјena mista Gornji Tavankut, Donji Tavankut i Mirgeš: u prostorijama Misne kancelarije Tavankut, ponedilјkom i četvrtkom  od 7:00 do 15:00 sati.

 

MISNA KANCELARIJA STARI ŽEDNIK za naselјena mista Stari Žednik, Novi Žednik i Đurđin: u prostorijama Misne kancelarije Stari Žednik, utorkom i četvrtkom  od 7:00 do 15:00 sati.

                                                                       

 

NAČELNIK VAROŠKE UPRAVE

Marija Ušumović Davčik, master pravnik

 

Istovrimeno vas obavištavamo da sve nacionalne manjine koje članove za nacionalne savite biraju na neposrednim izborima obrasce priuzimaju sa sajta Republičke izborne komisije na  sledećem linku:

https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/326122