STATUT Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine pdf16


BNS transparent
B u n j e v a č k i  N a c i o n a l n i  S a v e t

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine
Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine
National Council of the Bunjevac Ethnic Minority


Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine, na osnovu člana 10. stav 1. tačka 1. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US, 55/2014 i 47/2018); na sednici održanoj dana 15.12.2018. godine, doneo je :

 

 

S T A T U T

 

NACIONALNOG SAVETA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE

I OSNOVNE ODREDBE

 

 

Član 1.

 

Statut je najviši pravni akt Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine (u dalјem tekstu: Savet) kojim se reguliše delatnost, organizacija i način izbora organa, kao i druga pitanja od značaja za rad Saveta, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (u dalјem tekstu: Zakon).

 

 

Član 2.

 

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine je organizacija kojoj se zakonom poveravaju određena javna ovlašćenja da učestvuje u odlučivanju ili da samostalno odlučuje o pojedinim pitanjima iz oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma u cilјu ostvarivanja kolektivnih prava bunjevačke nacionalne manjine na samoupravu u tim oblastima.

 

Pripadnici/ce bunjevačke nacionalne manjine biraju nacionalni savet u skladu sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

 

 

Član 3.

 

Nacionalni savet upisuje se u Registar nacionalnih saveta (u dalјem tekstu: Registar) koji vodi ministarstvo u čijem delokrugu su poslovi lјudskih i manjinskih prava (u dalјem tekstu: Ministarstvo).

 

Upisom u Registar Nacionalni savet stiče svojstvo pravnog lica.

 

Savet pred državnim organima predstavlјa i zastupa predsednik/ca Saveta.

 

Sednicu Saveta može zakazati predsednik/ca Saveta ili najmanje 7 članova Saveta.

 

 

Član 4.

 

Naziv saveta na srpskom jeziku ćiriličnim pismom glasi:

 

NACIONALNI SAVET BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE

 

Nacionalni savet može koristiti i tradicionalni naziv koji glasi:

 

BUNJEVAČKI NACIONALNI SAVIT U REPUBLICI SRBIJI

 

 

Član 5.

 

Sedište Saveta je u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada 15/5

 

 

Član 6.

 

Simboli Saveta su: zaštitni znak i zastava.

 

Zaštitni znak Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine je okruglog oblika podelјen po vertikali, na srebrno polјe desno, levo plavo polјe. U desnom polјu propet zlatan lav, u desnoj podignutoj šapi sablјa krivošija. U plavom polјu crna slova vertikalno BNS. U naokolo spolјa zlatan venac od klasja. U krugu kružni tekst crnim slovima „Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine Subotica“.

 

Zastava je tipa gonfalon, sa tri rese na kraju kvadratnog polјa. Dimenzije 150x150 cm. Opšivena je gore i dole zlatnim opšivom, a na kraju ima rese u zlatu, u tri polјa. Vertikalno je podelјena na pola, desno (heraldički) je belo polјe koje nosi pun grb sa lacinijama, kacigom i Coronom muralis (tvrđavskom krunom), a u levom polјu su tri žute petokrake raspoređene kao temena ravnostranog trougla. (Ugao 60 stepeni).

 

Upotreba simbola utvrđuje se posebnom odlukom.

 

 

Član 7.

 

Savet ima pečat sa tekstom na srpskom jeziku, ćiriličnim i latiničnim pismom, koji glasi: «Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine, Subotica».

 

Pečat je okruglog oblika, prečnika 32 mm.

 

Po obodu pečata ispisan je tekst «Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine» ćiriličnim pismom, a u prvom narednom redu ispisan je istovetan tekst na latiničnom pismu. U dnu pečata stoji: Subotica.

 

Savet u svom radu koristi samo jedan pečat.

 

Upotreba pečata uređuje se posebnom odlukom.

 

 

 

II SAVET

 

 

1. SASTAV SAVETA

 

 

Član 8.

 

Broj članova Saveta je 19 (devetnaest).

 

Izbor za članove/ce Saveta vrši se na osnovu Zakona.

 

 

Član 9.

 

Nacionalni savet ima predsednika/cu, izvršni odbor, odbore za obrazovanje, kulturu, obaveštavanje i službenu upotrebu jezika i pisma.

 

Pored organa navedenih u stavu 1. ovog člana, Savet bira:

1. Zamenika/cu predsednika/ce,
2. Tri potpredsednika/ce

 

 

 

2. PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA/ICA SAVETA

 

 

Član 10.

 

Član/ica nacionalnog saveta imaju ista prava i obaveze.

 

Član/ica Saveta ima pravo da:

 1. na pismeni zahtev dobije informaciju o donetim odlukama Saveta i organa Saveta i realizaciji donetih odluka;
 2. na pismeni zahtev dobije informaciju o finansijskom planu i realizaciji plana Saveta, i ostvarenim prihodima i rashodima Saveta.

 

Član/ica Saveta ima obavezu da:

 1. aktivno učestvuje u radu Saveta;
 2. prisustvuje sednicama i učestvuje u radu odbora i radnih tela Saveta, čiji je član; 
 3. izvršava odluke i naloge organa Saveta, koji su mu povereni.

 

Član/ica nacionalnog saveta može zasnovati radni odnos u nacionalnom savetu, za vreme trajanja svog mandata.

 

Na radne odnose u nacionalnom savetu primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju radni odnosi.

 

 

Član 11.

 

Članu/ici nacionalnog saveta mandat traje koliko traje mandat nacionalnog saveta u koji je izabran.

 

Članu/ici nacionalnog saveta mandat prestaje pre isteka mandata nacionalnog saveta u koji je izabran:

1) podnošenjem ostavke;

2) gubitkom jednog od opštih uslova za sticanje aktivnog biračkog prava;

3) ako duže od godinu dana ne prisustvuje sednicama nacionalnog saveta;

4) ako mu/joj prestane prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

5) ako je konačnom odlukom nadležnog organa brisan/a iz posebnog biračkog spiska nacionalne manjine;

6) ako je pravosnažnom presudom osuđen/a za krivično delo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci;

7) u slučaju smrti.

 

Član/ica nacionalnog saveta dužan/na je da overi ostavku kod organa nadležnog za overu potpisa i da je nacionalnom savetu podnese u roku od tri dana od overe, neposredno ili poštom preporučeno.

 

Prestanak mandata članu/ici nacionalnog saveta konstatuje nacionalni savet na prvoj narednoj sednici nakon prijema obaveštenja o nastupanju razloga za prestanak mandata.

 

O prestanku mandata član/ici nacionalnog saveta pre isteka mandata nacionalnog saveta u kome je član/ica, predsednik nacionalnog saveta obaveštava Republičku izbornu komisiju i Ministarstvo.

 

Kada članu/ici nacionalnog saveta prestane mandat pre isteka mandata nacionalnom savetu u kome je član/ica, mandat se dodelјuje prvom sledećem kandidatu sa izborne liste na kojoj se nalazio član/ica kojem/joj je prestao mandat.

 

Član/ica nacionalnog saveta bira se na četiri godine i može ponovo biti biran/a za člana/icu nacionalnog saveta.

 

Članu/ici nacionalnog saveta prestaje mandat konstituisanjem novog saziva nacionalnog saveta.

 

 

Član 12.

 

Savet može imati počasne članove/ice.

 

Za počasnog člana/icu može biti imenovano lice koje je svojim delovanjem dalo izuzetan doprinos unapređenju položaja i prava i promovisanju identiteta pripadnika bunjevačke nacionalne manjine u Republici Srbiji, ili je na drugi način značajno pomogao prosperitetu bunjevačke nacionalne manjine.

 

Lice koje se imenuje za počasnog člana ne mora biti pripadnik/ca bunjevačke nacionalne manjine.

 

Na predlog predsednika/ce Saveta, predsednika/ce Izvršnog odbora ili predsednika/ce resornih odbora, Savet može doneti odluku o dodelјivanju statusa počasnog člana/ice. Odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova Saveta.

 

Počasni/a član/ica nema pravo glasa u Savetu.

 

 

 

3. MANDAT SAVETA

 

 

Član 13.

 

Mandat Saveta započinje danom održavanja konstitutivne sednice i traje četiri godine.

 

Ministarstvo raspušta nacionalni savet:

 1. ako nov saziv nacionalnog Saveta ne bude konstituisan u roku od 30 dana od utvrđivanja konačnih rezultata izbora;
 2. ako postupak izbora nacionalnog Saveta bude obustavlјen;
 3. ako nacionalni Savet ne zaseda duže od šest meseci;
 4. ako nacionalni Savet ne izabere predsednika nacionalnog Saveta u roku od 30 dana od konstituisanja nacionalnog Saveta ili od prestanka funkcije ranijem predsedniku/ci;
 5. ako se broj članova nacionalnog Saveta smanji ispod polovine, jer na izbornim listama nema kandidata za koje podnosioci izbornih lista nisu dobili mandat.

 

Nacionalni savet je raspušten kada Ministarstvo o tome donese rešenje.

 

Ministarstvo rešenjem obrazuje privremeni organ upravlјanja nacionalnog saveta iz reda članova nacionalnog saveta, vodeći računa o zastuplјenosti izbornih lista sa kojih su izabrani članovi nacionalnog saveta. Privremeni organ upravlјanja nacionalnog saveta čine predsednik i četiri člana.

 

 

 

4. OVLAŠĆENJA SAVETA

 

 

Član 14.

 

Savet ima ovlašćenja da:

1. donosi i menja statut i druge akte nacionalnog Saveta;

2. donosi finansijski plan, finansijski izveštaj i završni račun;

3. raspolaže sopstvenom imovinom;

4. odlučuje o nazivu, simbolima i pečatu nacionalnog Saveta;

5. utvrđuje predloge nacionalnih simbola, znamenja i praznika nacionalne manjine;

6. osniva ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva u oblastima kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma;

7. predlaže predstavnika nacionalne manjine u Savetu za međunacionalne odnose u jedinici lokalne samouprave;

8. predlaže Republici, Autonomnoj pokrajini ili jedinici lokalne samouprave kao osnivaču ustanove, utvrđivanje ustanove od posebnog značaja iz čl. 11a. i 17. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US, 55/2014 i 47/2018);

9. inicira, odnosno predlaže Republici, Autonomnoj pokrajini ili jedinici lokalne samouprave kao osnivaču ustanove, koja je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđena za ustanovu od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, prenos osnivačkih prava.


10. ustanovlјava i dodelјuje priznanja;


11. inicira donošenje i prati sprovođenje zakona i drugih propisa iz oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma;


12. učestvuje u pripremi propisa i predlaže izmenu i dopunu propisa kojima se uređuju Ustavom garantovana prava nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma;


13. inicira donošenje, odnosno izmene i dopune posebnih propisa i privremenih mera u oblastima u kojima se ostvaruje pravo na samoupravu, radi postizanja pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i građana koji pripadaju većini;


14. podnosi pritužbu Zaštitniku građana, pokrajinskom i lokalnom ombudsmanu i drugom nadležnom organu, kada proceni da je došlo do povrede ustavom i zakonom garantovanih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina;


15. podnosi pritužbu iz tačke 14) ovog člana u ime pripadnika nacionalne manjine;


16. zauzima stavove, pokreće inicijative i preduzima mere u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa položajem, identitetom i pravima nacionalne manjine;


17. donosi poslovnik o svom radu;


18. odlučuje o drugim pitanjima koja su mu poverena zakonom.

 

Nacionalni savet može poveriti Izvršnom odboru odlučivanje o pojedinim pitanjima u vezi sa vršenjem ovlašćenja nacionalnog saveta predviđenih Zakonom i ovim Statutom.

 

Odluke koje je tako doneo Izvršni odbor podležu odobravanju na prvoj narednoj sednici nacionalnog saveta i odobrene su ako za njih glasa više od polovine članova nacionalnog saveta. Ako nacionalni savet ne odobri odluku Izvršnog odbora, Izvršnom odboru prestaje mandat, a odluka ostaje na snazi.

 

Savet u skladu sa Zakonom ima ovlašćenja u oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma.

 

Savet odlučuje o pitanjima iz okvira svojih ovlašćenja na sednicama. Sednice se održavaju najmanje četiri puta godišnje. Sednice se vode na srpskom ili na jeziku bunjevačke nacionalne manjine. Izvod iz zapisnika mora se voditi i na srpskom jeziku.

 

Savet i organi Saveta donose odluke većinom glasova prisutnih, odnosno kvalifikovanom većinom u slučajevima određenim Zakonom.

 

 

 

III ORGANI SAVETA

 

 

1. PREDSEDNIK/CA, ZAMENIK/CA PREDSEDNIKA/CE I POTPREDSEDNICI/CE SAVETA

 

 

Član 15.

 

Savet ima predsednika/cu.

 

Savet ima i zamenika/cu predsednika/ce i tri potpredsednika/ce, koje bira iz redova svojih članova.

 

 

Član 16.

 

Predsednika/cu bira Savet tajnim ili javnim glasanjem, većinom od ukupnog broja članova, na vreme trajanja mandata Saveta.

 

Predlog za izbor predsednika/ce Saveta može podneti najmanje 7 članova Saveta.

 

 

Član 17.

 

Zamenika/cu i potpredsednike/ce bira Savet javnim glasanjem, na predlog predsednika/ce Saveta, većinom od ukupnog broja članova na vreme trajanja mandata Saveta.

 

 

Član 18.

 

Predsednik/ca nacionalnog saveta:


1) predstavlјa i zastupa Savet i odgovara za njegov rad;


2) stara se o zakonitom korišćenju i raspolaganju finansijskim sredstvima i imovinom Saveta;


3) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, statutom ili opštim aktom Saveta;


4) saziva i predsedava sednicama Saveta;


5) stara se o javnosti rada Saveta u skladu sa Zakonom;


6) rukovodi stručnom službom Saveta;


7) zaklјučuje ugovore o radu;


8) inicira, a po potrebi saziva sednice Odbora;


9) predlaže kandidate za izbor zamenika/ce i potpredsednika/ce Saveta;


10) vrši i druge poslove utvrđene statutom i drugim aktima Saveta.

 

Predsednik/ca nacionalnog saveta ne može biti član rukovodećih organa političke stranke kao što su predsednik/ca, predsedništvo, Izvršni odbor i sl.

 

Predsednik/ca nacionalnog saveta ne može biti izabrano ili postavlјeno lice u državnom organu, pokrajinskom organu, odnosno organu jedinice lokalne samouprave koji u okvirima svojih nadležnosti odlučuje o pitanjima koja se tiču rada nacionalnih saveta.

 

Izborom, odnosno postavlјenjem iz st. 2. i 3. ovog člana, prestaje mandat predsednika/ce nacionalnog saveta.

 

Prestanak mandata predsednika/ce nacionalnog saveta, konstatuje nacionalni savet na prvoj narednoj sednici nakon prijema obaveštenja o nastupanju razloga iz stava 4. ovog člana.

 

 

Član 19.

 

Zamenik/ca predsednika/ce zamenjuje predsednika/cu u slučaju sprečenosti da obavlјa svoju dužnost, i u periodu sprečenosti obavlјa sve poslove iz nadležnosti predsednika/ce, na osnovu pismenog ovlašćenja predsednika/ce.

 

Zamenik/ca predsednika/ce, obavlјa dužnost predsednika/ce u slučaju prestanka mandata predsednika/ce usled razrešenja, ostavke ili smrti, do izbora novog predsednika/ce, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Ako, iz bilo kog razloga, zamenik/ca ne bude izabran, predsednika/ce može u slučaju svoje sprečenosti, ovlastiti jednog od potpredsednika da obavlјa poslove predsednika/ce.

 

 

Član 20.

 

Potpredsednici/ce pomažu predsedniku/ci Saveta u njegovom/nom radu i odlukom predsednika/ce su resorno, teritorijalno ili stručno zaduženi/e za određene oblasti koje su u nadležnosti predsednika/ce Saveta.

 

 

Član 21.

 

Mandat predsednika/ce, zamenika/ce predsednika/ce i potpredsednika/ca prestaje:


1. Podnošenjem ostavke;

2. Prestankom članstva u Savetu;

3. Razrešenjem po istom postupku kako je izabran/a;

4. Smrću.

 

Ukoliko predsednik/ca, zamenik/ca predsednika/ce ili potpredsednik/ce nisu razrešeni/e u postupku razrešenja, novi postupak razrešenja ne može biti pokrenut pre isteka roka od 3 meseca.

 

 

 

2. IZVRŠNI ODBOR SAVETA

 

 

Član 22.

 

Izvršni odbor Saveta (u dalјem tekstu: Izvršni odbor) je izvršni organ Saveta.

 

 

Član 23.

 

Izvršni odbor ima ukupno pet članova/ica, a čine ga predsednik/ca, zamenik/ca predsednika, i tri člana/ice.

 

Članove/ce Izvršnog odbora bira Savet iz reda članova Saveta.

 

Članovi/ce Izvršnog odbora mogu biti resorno, teritorijalno i tematski zaduženi za oblasti od interesa za bunjevačku nacionalnu manjinu.

 

Predsednika/cu Izvršnog odbora u slučaju sprečenosti zamenjuje zamenik/ca predsednika/ca Izvršnog odbora.

 

 

Član 24.

 

Predsednik/ca Izvršnog odbora je za svoj rad i rad Izvršnog odbora odgovoran/na Savetu.

 

Članovi/ce Izvršnog odbora za svoj rad odgovaraju predsedniku/ci Izvršnog odbora i Savetu.

 

 

Član 25.

 

Nacionalni savet bira predsednika/cu, zamenika/cu predsednika/ce i članove Izvršnog odbora na jedinstvenoj listi, iz reda članova nacionalnog saveta, na predlog predsednika/ce Saveta.

 

Predsednik/ca, zamenik/ca predsednika/ce i član/ica Izvršnog odbora ne može biti član rukovodećih organa političke stranke kao što su predsednik/ca, predsedništvo, Izvršni odbor i sl.

 

Predsednik/ca, zamenik/ca predsednika/ce i član/ica Izvršnog odbora ne može biti izabrano ili postavlјeno lice u državnom organu, pokrajinskom organu, odnosno organu jedinice lokalne samouprave koji u okvirima svojih nadležnosti odlučuje o pitanjima koja se tiču rada nacionalnih saveta.

 

Izborom, odnosno postavlјenjem iz st. 1. i 2. ovog člana, prestaje članstvo u Izvršnom odboru.

 

Prestanak članstva u Izvršnom odboru konstatuje nacionalni savet na prvoj narednoj sednici nakon prijema obaveštenja o nastupanju razloga iz stava 3. ovog člana.

 

 

Član 26.

 

U pogledu postupka izbora predsednika/ce, zamenika/ce predsednika/ce i članova/ca Izvršnog odbora primenjuju se pravila o izboru predsednika/ce Saveta.

 

 

Član 27.

 

Izvršni odbor:

1. Neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata nacionalnog saveta;

2. Stara se o izvršavanju javnih ovlašćenja koja su poverena nacionalnom savetu;

3. Donosi odluku o korišćenju materijalnih dobara koje poseduje nacionalni Savet;

4. Po ovlašćenju Saveta daje mišlјenja o projektima za učešće na konkursima;

5. Donosi odluku o sistematizaciji radnih mesta u nacionalnom Savetu i svim njegovim organima i zaklјučuje ugovor o radu sa predsednikom/com Saveta;

6. Priprema predlog budžeta, odnosno finansijskog plana, finansijskog izveštaja i završnog računa Saveta, u saradnji sa predsednikom/com Saveta;

7. Stara se o pripremanju odluka Saveta;

8. Koordinira rad svih resornih odbora, regionalnih i lokalnih kancelarija i ustanova koje tretiraju položaj Bunjevaca, a čiji je osnivač ili suosnivač Savet ili državni organi i daje predloge u vezi kadrovskih rešenja i pitanja delokruga rada u njima;

9. donosi odluku o formiranju svojih resornih odbora, njihovom broju, sastavu, nadležnostima i delokruku rada;

10. obavlјa druge poslove koje mu Savet poveri.

 

 

Član 28.

 

Izvršni odbor donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora koji je u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Saveta.

 

 

Član 29.

 

Mandat Izvršnog odbora prestaje:

 1. konstituisanjem novoizabranog Izvršnog odbora;
 2. podnošenjem ostavke predsednika/ce ili više od polovine članova stalnog sastava Izvršnog odbora;
 3. razrešenjem.

 

 

 

3. ODBORI SAVETA

 

 

Član 30.

 

Odbori Saveta su:

 1. Odbor za obrazovanje.
 2. Odbor za kulturu.
 3. Odbor za obaveštavanje
 4. Odbor za službenu upotrebu bunjevačkog jezika i pisma.

 

Odluku o konstituisanju i sastavu odbora Savet donosi većinom glasova od prisutnog broja članova/ica Saveta, javnim glasanjem.

 

 

Član 31.

 

Odbor ima najmanje 3 a najviše 5 članova.

 

Odborom rukovodi predsednik/ca Odbora, a koga./ju u slučaju sprečenosti zamenjuje zamenik/ca predsednika Odbora.

 

Predsednik/ca, zamenik/ca i član odbora ne mora biti član Saveta.

 

Predsednik/ca Saveta i predsednik/ca Izvršnog odbora Saveta ne mogu biti članovi/ce odbora.

 

 

Član 32.

 

Odbori Saveta:

 1. planiraju i koordiniraju aktivnosti u cilјu ostvarivanja dugoročne strategije;
 2. koordiniraju i pomažu ustanovama i udruženjima u cilјu realizacije planova;
 3. pomažu u pripremi odluka Izvršnog odbora i Saveta u cilјu realizacije strategije;
 4. obavlјaju i druge poslove koje im Izvršni odbor i Savet povere.

 

 

Član 33.

 

Predlog za predsednika/cu, zamenika/cu i članove/ice odbora može podneti predsednik/ca Saveta ili najmanje 7 članova/ica Saveta.

 

Predlog iz stava 1. ovog člana se sačinjava u pismenoj formi. U predlogu mora biti jasno naznačeno: odbor čiji se izbor vrši, imena i prezimena kandidata/kinja za predsednika/cu, zamenika/cu predsednika/ce i člana/ice odbora.

 

Odbor se bira javnim glasnjem većinom od prisutnog broja članova/ica Saveta.

 

 

Član 34.

 

Rad svih odbora koordinira lice zaduženo za organizaciju i praćenje rada odbora.

 

Način rada odbora uređuje se Poslovnikom o radu odbora.

 

 

 

4. FINANSIRANJE RADA SAVETA

 

 

Član 35.

 

Sredstva za finansiranje rada nacionalnih saveta obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave, donacija i ostalih prihoda.

 

Stečena sredstva, u skladu sa zakonom, mogu se koristiti za finansiranje redovne delatnosti i stalnih troškova nacionalnog saveta.

 

U troškove redovne delatnosti nacionalnog saveta spadaju:

1) finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma nacionalne manjine;

2) finansiranje rada ustanova, fondacija i privrednih društava čiji je osnivač ili suosnivač nacionalni savet ili čija su osnivačka prava delimično ili u celini preneta na nacionalni savet.

 

U stalne troškove nacionalnog saveta spadaju:

 1. troškovi za iznajmlјivanje i korišćenje prostorija nacionalnog saveta;
 2. zarade, porezi i doprinosi zaposlenih u nacionalnom savetu;
 3. honorari i doprinosi za obavlјen rad za potrebe nacionalnog saveta;
 4. putni troškovi i dnevnice za službena putovanja;
 5. nabavka kancelarijskog materijala i opreme za rad nacionalnog saveta;
 6. knjigovodstvene usluge;
 7. troškovi godišnje revizije;
 8. troškovi održavanja internet stranice nacionalnog saveta.

 

Sredstva za finansiranje stalnih troškova nacionalnog saveta ne mogu iznositi više od 50% sredstava opredelјenih budžetom Republike Srbije, Autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

 

 

 

5. PRAVNI AKTI SAVETA

 

 

Član 36.

 

Pravni akti Saveta su: Statut, odluke, zaklјučci, mišlјenja, predlozi, preporuke i uputstva, pravilnici i poslovnici.

 

Savet usvaja Statut većinom od ukupnog broja članova/ica Saveta.

 

Predlog za promenu Statuta može podneti predsednik/ca Saveta ili najmanje 7 članova/ica Saveta.

 

Predlog se podnosi u pismenoj formi. U predlogu moraju biti jasno označene odredbe čija se promena predlaže i promena koja se predlaže.

 

Za promenu Statuta se primenjuju pravila koja se odnose na njegovo donošenje.

 

 

 

6. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 37.

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut bunjevačkog nacionalnog Saveta donet na 2. sednici predhodnog saziva Nacionalnog saveta, održanoj dana 05.12.2014.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli Saveta.

 

U Subotici, 15. 12. 2018. godine

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine

Predsednik/ca dr Suzana Kujundžić Ostojić