ZAPISNICI SA SIDNICA BUNJEVAČKOG NACIONALNOG SAVITA

2018. Godina

Zapisnik sa 01. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 01.12.2018. godine

Zapisnik sa 02. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 15.12.2018. godine

2019. Godina

Zapisnik sa 03. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 19.01.2019. godine

Zapisnik sa 04. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 21.02.2019. godine

word16Zapisnik sa 05. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 29.03.2019. godine

word16Zapisnik sa 06. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 27.09.2019. godine

word16Zapisnik sa 07. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 08.11.2019. godine

word16Zapisnik sa 08. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 20.12.2019. godine

2020. Godina

word16Zapisnik sa 09. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 22.02.2020. godine

word16Zapisnik sa 10. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 20.03.2020. godine

word16Zapisnik sa 11. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 04.09.2020. godine

word16Zapisnik sa 12. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 12.11.2020. godine

2021. Godina

word16Zapisnik sa 13. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 29.01.2021. godine

word16Zapisnik sa 14. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 27.03.2021. godine

word16Zapisnik sa 15. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 17.05.2021. godine

word16Zapisnik sa 16. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 11.06.2021. godine

word16Zapisnik sa 17. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 14.10.2021. godine

2022. Godina

word16Zapisnik sa 19. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 14.03.2022. godine

2023. Godina

word16Zapisnik sa 04. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine

word16Zapisnik sa 05. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine

word16Zapisnik sa 06. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine

word16Zapisnik sa 07. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine

word16Zapisnik sa 08. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine

word16Zapisnik sa 09. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine

 


ODLUKE NSBNM

2024. Godina

01/2024 - Priznanja

02/2024 - Nadzorni odbor UK „Centar za kulturu Bunjevaca”

03/2024 - Potvrđivanje odluka IO posli 15. sidnice

04/2024 - Usvajanje završnog računa

05/2024 -Izvištaj revizora

08/2024 - Potvrđivanje odluka IO posli 19. sidnice

 

2023. Godina

01/2023 - Direktorka OŠ „Bosa Milićević” Novi Žednik

02/2023 - Član školskog odbora OŠ „Bosa Milićević” Novi Žednik

03/2023 - Popis BNS

04/2023 - Popis Fondacija „Mijo Mandić”

word1605/2023 - Popis UK „Centar za kulturu Bunjevaca”

word1606/2023 - Zaminik Dejan Parčetić

word1607/2023 - Podpridsidnik

word1608/2023 - Izvršni odbor

word1609/2023 - Odbori BNS-a

word1610/2023 - Nadzorni odbor NIU „Bunjevački informativni centar“

word1611/2023 - Upravni odbor UK „Centar za kulturu Bunjevaca“

word1612/2023 - Upravni odbor Fondacije „Mijo Mandić“

word1613/2023 - Radni tim za rodnu ravnopravnost

word1614/2023 - Radni tim za saradnju s Bunjevcima u Mađarskoj

word1615/2023 - Radni tim za pravno-ekonomska pitanja

word1616/2023 - Direktor Andrić Mimica

word1617/2023 - Završni račun

word1618/2023 - Izvištaj revizora

word1619/2023 - NO NIU BIC

word1620/2023 - Odluke Izvršnog odbora donete posli 6. sidnice

word1621/2023 - Finansijski plan za 2023. godinu

word1622/2023 - Podpridsidnik BNS - Aleksandar Bošnjak

word1623/2023 - Odluke Izvršnog odbora donete posli 10. sidnice

word1624/2023 - Odluke Izvršnog odbora donete posli 11. sidnice

word1625/2023 - Pristupanje izradi Strategije

word1626/2023 - Odluke Izvršnog odbora donete posli 12. sidnice

word1627/2023 - Udruženja

word1628/2023 - Mišljenje za listu Beograd

word1629/2023 - Mišljenje za listu APV

word1630/2023 - Potvrđivanje odluka IO

word1631/2023 - Revizor Euroaudit

word1632/2023 - Rebalans


2022. Godina

word1601/2022 - Odluka o izboru predsednice NSBNM

pdf16Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog - Rešenje

word1601/2022 - Odluka o izboru predsednice NSBNM

word1602/2022 - Usvajanje izmine Plana rashoda i izdataka Ustanove kulture „Centra za kulturu Bunjevaca“ za 2022. godinu

word1603/2022 - Izmina Finansijskog plana NSBNM za 2022. godinu

word1604/2022 - Usvajanje izmina Plana rashoda i izdataka (rebalans) Fondacije „Mijo Mandić“ za 2022. godinu

word1605/2022 - Komisija za popis osnovni sridstava Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine za 2022. godinu

word1606/2022 - Komisija za popis osnovni sridstava UK „Centar za kulturu Bunjavaca“ za 2022. godinu

word1607/2022 - Komisija za popis osnovni sridstava Fondacije „Mijo Mandić“ za 2022. godinu

word1608/2022 - Lica koja imaje pravo na nadoknadu za korišćenje sopstvenog prevoza el naknadu za putovanje javnim privozom u 2022. godini

word1609/2022 - Visina putni troškova za korišćenje sopstvenog putničkog vozila za 2023. godinu

word1610/2022 - Priraspodila sridstava s nivoa Ministarstva za ljudska i manjinska prava s pozicije obavištavanja, za misece novembar i decembar

 


2022. Godina

01/2022 - Davanje saglasnosti na odluke IO

03/2022 - Odluka o davanju saglasnosti na odluke IO

04/2022 - Finansijski izveštaj NSBNM za 2021. godinu

06/2022 - Odluka o davanju saglasnosti na odluke IO posli 17. sidnice

word1607/2022 - Završni račun NSBNM za 2021. godinu

word1608/2022 - Revizorski izveštaj za 2021. godinu

word1609/2022 - Finansijski plan NSBNM za 2022. godinu

word1610/2022 - Finansijski izvištaj Ustanove kulture “Centar za kulturu Bunjevaca” za 2021. godinu

word1611/2022 - Završni račun Ustanove kulture “Centar za kulturu Bunjevaca”  za 2021. godinu

word1612/2022 - Finansijski plan Ustanove kulture “Centar za kulturu Bunjevaca”  za 2022. godinu

word1613/2022 - Finansijski izvištaj za Fondaciju “Mijo Mandić” za 2021. godinu

word1614/2022 - Završni račun Fondacije “Mijo Mandić” za 2021. godinu

word1615/2022 - Finansijski plan za Fondaciju “Mijo Mandić” za 2022. godinu

word1616/2022 - Davanje mišljenja o Finansijskom poslovanju NIU BIC-a u 2021. godini

word1617/2022 - Finansijski plan NIU BIC-a za 2022. godinu

word1618/2022 - Odluka o davanju saglasnosti na odluke IO posli 20. sidnice

word1619/2022 - Radni tim za popis stanovništva

word1620/2022 - Odluka o davanju saglasnosti na odluke IO posli 21. sidnice

word1621/2022 - Usvajanje saopštenja NSBNM povodom imenovanja Tomislava Žigmanova za ministra Ministrastva za ljudska i manjinska prava

word1622/2022 - Odluka o davanju saglasnosti na odluke IO posli 22. sidnice

 


2021. Godina

01/2021 - Usvajanje odluke Izvršnog odbora doneti posli 12. sidnice

02/2021 - Usvajanje izmena i dopuna Poslovnika IO

03/2021 - Usvajanje izmena i dopuna Poslovnika o radu NSBNM

04/2021 - Finansijski izveštaj NSBNM za 2020. godinu

word1605/2021 - Završni račun NSBNM za 2020. godinu

word1606/2021 - Revizorski izveštaj za 2020. godinu

word1607/2021 - Davanje mišljenja o Finansijskom poslovanju NIU BIC-a u 2020. godini

word1608/2021 - Finansijski plan NIU BIC-a za 2021. godinu

word1609/2021 - Finansijski plan NSBNM za 2021. godinu sa nivoa Pokrajinskog sekretarijata

word1610/2021 - Finansijski izvištaj Ustanove kulture “Centar za kulturu Bunjevaca” za 2020. godinu

word1611/2021 - Završni račun Ustanove kulture “Centar za kulturu Bunjevaca”  za 2020. godinu

word1612/2021 - Finansijski izvištaj za Fondaciju “Mijo Mandić” za 2020. godinu

word1613/2021 - Završni račun Fondacije “Mijo Mandić” za 2020. godinu

word1614/2021 - Nazivi naseljeni mesta u Gradu Subotici na bunjevačkom jeziku

word1614a/2021 - Nazivi naseljeni mesta u Varoši Subatici na bunjevačkom jeziku

word1615/2021 - Usvajanje odluke Izvršnog odbora doneti posli 14. sidnice

word1616/2021 - Finansijski plan NSBNM s nivoa Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

word1617/2021 - Finansijski plan Ustanove kulture „Centar za kulturu Bunjevaca za 2021. godinu

word1618/2021 - Finansijski plan Fondacije „Mijo Mandić“ za 2021. godinu

word1619/2021 - Imenovanje Dejana Parčetića za podpridsidnika Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine

word1620/2021 - Usvajanje odluke Izvršnog odbora doneti posli 16. sidnice

 

word16Odluka o izmenama Statuta Grada Subotice

 


2020. Godina

01/2020 - Odluke IO posli 8. sidnice

02/2020 -  Izveštaj revizora

03/2020 -  Fin. plan realizacija

04/2020 -  Fin. plan KLMP

word1605/2020 -  Centar poslovanje

word1606/2020 -  Fin. plan Centra

word1607/2020 -  Mišljenje na poslovanje NIU BIC-a 2019.

word1608/2020 -  Mišljenje na fin. plan NIU BIC-a 2020.

word1609/2020 -  Fin. poslovanje Fondacije 2019.

word1610/2020 -  Fin. plan Fondacije 2020.

word1611/2020 -  Usvajanje odluka IO posli 10. sidnice

word1612/2020 -  Izrada zaštite COVID

word1613/2020 -  Rebalans fin. plana NS Republika

word1614/2020 -  Rebalans fin. plana NSBNM AP

word1615/2020 -  Rebalans fin. plana Fondacije

word1616/2020 -  Formiranje licence za predmet

word1617/2020 -  Nastavak saradnje sa Maticom srpskom

word1618/2020 -  Odluke IO posli 11. sidnice

word1619/2020 -  COVID lice za kontrolu

word1620/2020 -  Popisna komisija

word1621/2020 -  Revizor

word1622/2020 -  Kontrolor zabrane pušenja